پرسشنامه پيمايش فرهنگ ايمنی بيمار

ایمنی بیمار یکی از مهمترین اجزای کیفیت مراقبت سلامت است. فرهنگ ایمنی بیمار، نشان‌دهنده میزان اولویت ایمنی بیماران از نظر کارکنان در بخش و بیمارستان محل کار آن‌ها است. تعهد مدیریت ارشد به ایمنی، آموزش و نظارت، پاسخ غیرتنبیهی به خطا،‌ رعایت پروتکل‌ها، کافی‌بودن منابع و تجهیزات بخشی از ابعاد ایمنی بیمار در نمونه پرسشنامه پیمایش فرهنگ ایمنی بیمار هستند. 

توصیه می‌کنیم برای آشنایی با اصول رضایت‌سنجی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ابتدا این مطلب را مطالعه کنید.

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط