به بهبود بهره‌وری سرمایه‌های انسانی خود فکر می‌کنید؟

تجربه کارکنان از پیش‌از استخدام تا خروج را مدیریت کنید و کارکنان را به سفیران سازمان تبدیل کنید

کاربردهای پُرس‌لاین در حوزه کارکنان

ساخت و طراحی سریع و ساده انواع نظرسنجی کارکنان

می‌خواهید کارکنان براساس عنوان شغلی خود به سوال‌های مرتبط پاسخ دهند؟

به سوالات نظرسنجی شرط اضافه کنید.

مایلید امتیازهای ارزیابی عملکرد بلافاصله با پاسخ‌دهی کارکنان محاسبه شوند؟

می‌توانید برای سوالات امتیاز مشخص کنید.

به بخش‌بندی کارکنان براساس سطوح مختلف عملکردی، شایستگی‌های دانشی و رفتاری نیاز دارید؟

از ویژگی اطلاعات مخفی در نظرسنجی استفاده کنید.

در طراحی نظرسنجی برندینگ سازمان باید حفظ شود؟

رنگ‌بندی و عکس‌ پس‌زمینه متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.

تصمیم‌ها و اقدامات خود را با تحلیل آماری بلادرنگ شکل دهید

استفاده از پُرس‌لاین شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد کارکنان، افزایش تعلق خاطر و بهبود روند جامعه‌پذیری کارکنان تازه وارد را برای سازمان به همراه خواهد داشت.