پرسشنامه نبض کارکنان

پرسشنامه نبض کارکنان یک نظرسنجی هفتگی سریع از کارکنان است تا سارمان از رضایت و تعلق خاطر کارکنان اطمینان یابد. تعداد کمتر سوالات پرسشنامه و دوره ماهانه/هفتگی انجام این نوع نظرسنجی برخی از دلایل استقبال از ارزیابی نبض کارکنان در واحدهای منابع انسانی است. نمونه پرسشنامه نبض کارکنان بخشی از برنامه تعبق خاطر کارکنان است و دارای ۱۰ سوال است. 

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط