نمونه پرسشنامه تست تبلیغ

انجام نظرسنجی قبل، حین و بعد از کمپین تبلیغاتی رایج است. نمونه پرسشنامه تست تبلیغ را قبل از راه‌اندازی کمپین جدید تبلیغاتی استفاده کنید. انجام این نظرسنجی کمک می‌کند اولا از محتوای پیام تبلیغ اطمینان حاصل کنید و ثانیا بهترین کانال ارائه تبلیغ خود را شناسایی کنید. عموما در یک نمونه پرسشنامه تست تبلیغ، اطلاع‌رسانی پیام تبلیغ، میزان ایجاد انگیرش در مخاطب و میزان تبدیل مخاطب به مشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 

نمونه فرم نظرسنجی و نمونه پرسشنامه‌های مرتبط